คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อมูลทั่วไป :
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคาย
                   ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี      
                   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการ อำเภอตาลสุม
                   มีพื้นที่ทั้งหมด  2,110 ตารางกิโลเมตร 
                   ระยะทางห่างจากอำเภอตาลสุม 16 กิโลเมตร
อาณาเขต :
                   ทิศเหนือ        ติดต่อ  อำเภอตระการพืชผล
                   ทิศใต้           ติดต่อ  ตำบลตาลสุม
                   ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลคำหว้า
                   ทิศตะวันตก    ติดต่อ  ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
 
 

การปกครอง :
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคาย แบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบ ออกเป็น 8 หมู่บ้าน

                  จำนวน 898 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 4,229 คน แยกเป็นชาย 2,089 คน หญิง 2,140 คน

   
สภาพเศรษฐกิจ :
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไป รับจ้างตัดอ้อย บางส่วนมีอาชีพค้าขายและทำการประมง เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลำเซบก ประกอบกับมีคลองส่งน้ำ จึงทำให้ประชากรมีอาชีพเสริมในฤดูแล้ง สามารถปลุูกพืชไร่ประเภทถั่วลิสง และทำนาปรัง และยังมีรายได้เสริมจากการทำงอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยการทอเสื่อ รายได้ประชากรในครัวเรือนเฉลี่ยน 25,000 บาท/ปี
 
การศึกษา :
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง นักเรียน จำนวน 257 คน
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง นักเรียน จำนวน 85 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน 2 แห่ง นักเรียน จำนวน 143 คน
 
ศาสนา :
นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 5 แห่ง
 
การคมนาคม :
เส้นทางแยกจากทางหลักสายอุุบลฯ - พิบูลมังสาหาร (ถนนสมเด็จ) เป็นถนนลาดยาง, คอนกรีตและลูกรัง
 
การไฟฟ้า :
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
การประปา :
ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน 100%
   
ข้อมูลประชากร :
หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
บ้านนาคาย
181
414
448
862
บ้านโนนจิก
146
359
341
700
บ้านหนองเป็ด
174
400
370
770
บ้านโนนยาง
84
220
218
438
บ้านดอนหวาย
86
172
200
372
บ้านห่องแดง 48 102 110 212
บ้านโนนสำราญ 40 105 119 224
บ้านโนนเจริญ
139
317
334
651
รวม
898
2,089
2,140
4,229
   
ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ:
สถิติชีพ ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 ปี 2554 (9 เดือน)
จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา
เกิดมีชีพ
7 2.03 35 8.31 24 5.68 36 8.92
ตาย
7 2.03 17 4.5 16 3.78 18 4.46
อัตราเพิ่ม
0 0 18 0.42 8 0.19 18 0.45
   
ข้อมูลบุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุข
หมู่บ้าน จำนวน
สัดส่วนต่อประชากร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4
1 : 1,057
ลูกจ้าง
3
1 : 1,410
อาสาสมัครสาธารณสุข 65 -
ผดุงครรภ์โบราน 3 -
ครูอนามัยโรงเรียน 2 -
อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน
18
-